Kurumsal

Vakıf Senedi

Vakıf Senedi

AYŞE-FARUK ÇELEBİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKIFI SENEDİ

Birinci Kısım

GENEL HÜKÜMLER :

Madde 1 – Vakfın adı  “Ayşe-Faruk Çelebi Eğitim ve Kültür Vakfı” dır. Bundan böyle bu vakıf senedinde kullanılacak  “vakıf” kelimesi bu vakfı ifade edecektir.


Madde 2  - Vakıf, kendi yönetim kurulundan gayri hiç bir gerçek veya tüzel kişiye ve yere bağlılığı olmayan ve 903 sayılı kanunla belirtilen  Teftiş makamının  denetimine tabi olan özel ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.

Bu nedenle vakıf amacını gerçekleştirebilecek

a)    Her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir.
b)    Menkul ve gayrimenkul alıp satabilir.
c)    Maliki bulunduğu gayrimenkulleri her türlü şahsi ve ayni haklarla takyit edebileceği gibi borçları sebebiyle bu gayrimenkullerini teminat gösterip ipotekler tesis edebilir.
d)    Maliki bulunduğu gayrimenkulleri ifraz ve tevhit edebileceği gibi, bu işlemler sebebi ile, gerekli bedelsiz terk işlemleri yapabilir.
e)    Şartlı ve şartsız hibeleri kabul edebileceği gibi gayrimenkulleri üzerinde mevcut ayni ve şahsi hakların terkin işlemlerini yaptırır.
f)    Vasiyet yoluyla her türlü taşınır, taşınmaz mal edinebilir.

Vakfın bu resmi senette yazılanların dışında  amacına uygun sair işlemleri ve yardımları yapabilir. Kendi amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir.

Vakıf siyasetle uğraşamaz e siyasete alet edilemez.

Madde 3  - Vakfın merkezi, İzmir şehrindedir

Vakfın Amacı  :

Madde 4- Türk Medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzük’ün 37. maddesinde sınırlanan yönetim idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir. Vakıf gelirlerinin %80 nini  nev’i itibari ile genel, özel ve katma bütçeli idarelerin hizmetleri içinde yer alan ve vakıf senedinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine tahsis etmiş olup vakıf gelirlerinden her yıl vakıf idare masrafları teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın % 10’u, 19 uncu madde uyarınca yedek akçeye % 90’ı da eğitim ve kültür hizmetleri fonuna ayrılır ve bu vakıf senedinde belirlenen esaslar dahilinde sarf edilmek üzere tahsis olunur.

Madde 5 – Huzur hakkı, icra komitesi üyeleri ve yedek akçeye ayrılacak miktar, hiçbir şekilde , vakıf gelirlerinin % 20 sini geçemez.

Birinci Bölüm

Eğitim Hizmetleri :

Madde 6- Her yıl eğitim ve kültürel hizmetlere ayrılan fonun idare heyetince tespit olunacak bir % si eğitim bursuna ayrılır.

Eğitim bursunun verilmesinde özellikle şu esaslara uyulur.

a)    Ünüversitelerde , orta ve yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara mümasil olan mesleki ve teknik okulların bütün derece ve kademelerinde okuyan başarılı ve , kabiliyetli ve dar gelirli öğrenciler burstan faydalandırılır.
b)    Tahsis edilen burslardan faydalandırılacak öğrencinin seçiminde öğrencinin başarısı, ailesinin ekonomik imkansızlığı nazara alınacağı gibi öğrencinin mensup olduğu eğitim görevindeki görevliler ile iş birliği yapılabilir.
c)    Başka bir resmi veya özel kuruluştan her ne nam altında olursa olsun , eğitim için mali yardım görenler burstan yararlanamazlar.
d)    Eğitim bursları bir yıl için verilir. Ve öğrencinin başarısının ailesinin maddi imkansızlığının devam etmesi şartı ile her defasında bir yıl olarak yenilenmek suretiyle eğitim süresince devam edilebilir.


Bunun devamı için gerekli şartların tespiti ve bu şartlara uygun olarak  bursun kesilme ve yenilenmesine idare heyeti karar verir. Hastalık veya sair mücbir sebepler vukuunda nasıl hareket edileceğini idare heyeti tespit eder.

e)    Bursların karşılıksız olması esastır. Ancak budan faydalanan öğrenciler hayatlarını kazanmaya başladıktan sonra geri ödemeye teşvik bedilebilirler.

Bu suretle yapılan tahsilat, eğitim ve burs ödeneğine eklenir.


İkinci Bölüm

KÜLTÜR HİZMETLERİ :

Madde 7 – Eğitim ve kültür fonunun her yıl idare heyetince tespit edilecek bir % si bilim kültür ve sanat dallarında yaratıcı, derleyici, koruyucu tanıtıcı ve teşvik edici çalışmaları yapmak ve bu amaçla ödüller ihdas etmek sureti ile milli kültürümüzün bütünleşmesine katkıda bulunacak hizmetlere tahsis olunur.

Hizmetlerin ifasında özelliklere şu esaslara uyulur.

a)    Her yıl idare heyetince tespit edilecek bilim, sanat, edebiyat dallarında yarışmalar düzenlenir, ödüller verilir ve dereceye girenlerin eserleri basım ve yayım yolu ile topluma tanıtılır.   
b)    Toplumun kültürel gelişmesine hizmet amacı ile yerli eserler ile tercüme ettirilen yabancı eserler bastırılır, bu fona ayrılan miktar o yıl içinde  tamamen kullanılmazsa bir sonraki yıl fonuna aktarılır.
c)    Üyelerin kültürlerini arttırmayı, ahlaki gelişmelerini hızlandırmayı, iyilikle yardımlaşma duygu ve faaliyetlerini arttırmayı amaçlayan derneklerle işbirliği yapar ve gerektiğinde bu gibi derneklere maddi, ayni ve manevi yardımda bulunur.

(İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.12.2001 gün ve 2001/816 Esas No. Ve 2001/996  Karar No.lu kararı ile eklenen fıkra)

Vakfa gayrimenkul bağışlamış olan gerçek kişilerin bağış işlemlerinden sonra müzayakaya düşmeleri halinde bu kişilere Vakıf Yönetim Kurulunun kararı ile nakdi yardımda bulunabilir. Bu yardım, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak toptan ödeme şeklinde olabileceği gibi, aylık ödemeler şeklinde de olabilir.  Müzayaka hali, Vakıf Yönetim Kurulunun kendi üyeleri veya Vakıf Üyeleri arasından oluşturacağı üç kişilik bir komisyon tarafından araştırılarak Yönetim Kuruluna sunulacak bir rapor ile tespit edilir. Bu rapor üzerine Yönetim Kurulu, yapılacak yardımın şekline ve miktarının ne olacağına kara verir. Aylık bağlanmasına karar verilmesi halinde, yardım edilen kişinin müzayaka halinin devam edip etmeyeceği hususu Yönetim Kurulu üyelerinden birinin  her altı ayda bir yaptıracağı tahkikat sonucu düzenlenecek rapor ile belirlenir. Müzayaka halinin sona erdiği tespit edilince yardım kesilir.


Madde 8-  Vakfın işleri ve idaresi yedi kişilik bir idare heyeti tarafından yürütülür. İdare heyeti aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

1.    Faruk Çelebi  (Adres)
2.    Ayşe Çelebi   (Adres)
3.    Mustafa Sakarya (Adres)
4.    Kemal Soydan (Adres)
5.    Nuri Rüstem (Adres)
6.    Güngör Nişli (Adres)
7.    Ömür Önder (Adres)

Başkan vekili, sayman ve sekreter, idare heyetince 2 yıl için seçilir. İdare heyeti dilerse dışarıdan ücretli kişi ya da kişiler çalıştırabilir.

Madde 9 –

a)İdare heyetinin üyelikleri yaşamları boyunca devam eder.

İdare heyeti üyelikleri ölüm, istifa sebeplerle boşalması veya üyelerden birinin Medeni Kanunda bulunan nedenlerden hacir altına alınması nedeniyle idare heyeti üyeliğini yapamayacak olması halinde, İdare Heyeti, Başkan tarafından boşalma veya hacir altına alınma tarihinden başlayarak 10 gün içinde toplantıya çağrılır.

Bu toplantıda mevcut idare heyeti üyelerinin belirleyeceği adaylar arasından gene mevcudun oy çokluğu ile boş üyeliğe üye seçilir. Oylarda eşitliğin mevcut olması halinde başkanın oy verdiği aday seçilmiş sayılır. Üye seçiminde idare heyeti üyeleri çekimser kalamaz ve oy vermekten kaçınamaz.

Başkanlığın boşalması halinde yukarıdaki fıkralarda belirtilen görevi başkan vekili, başkan vekilinin de görevini yapamayacak durumda olması halinde ise en yaşlı idare heyeti üyesi başkanlık görevini ifa eder.

b) Faruk Çelebi, hayatı boyunca idare heyeti başkanıdır. Ölümü halinde , idare heyeti , başkan vekili tarafından derhal  (a) bendi uyarınca yeni bir üye seçilmek üzere toplantıya çağrılır. Üye seçimini takiben ve yeni üyenin katılmasıyla yapılacak ilk toplantıda idare heyeti üyeleri arasından iki yıl için başkan seçimi yapılır. Başkan seçimi her iki yılda bir yenilenir. Aynı şahsın müteakip dönemlerde başkan seçilmesi caizdir.

Madde 10 – İdare heyeti başkanı idare heyeti toplantılarının gündemini hazırlar ve toplantıların düzenli şekilde yapılmasını sağlar ve idare heyetince alınan kararların gereğini yerine getirir.

Madde 11- İdare heyeti, Vakfı temsil etmek ve kanunlarla bu Vakıf senedinin vakfa yüklediği görevleri ifa ile mükelleftir. İdare heyeti bu temsil yetkisini başkan veya üyeleri arasından seçeceği bir yada daha fazla üyeye devredebilir.

Ayrıca:

a)    Vakfın işleri ve idaresi için gereken kararları alır.
b)    Bütçeyi tanzim ve geçmiş yıl vakıf kesin hesaplarını kontrol eder. Vakfın geçmiş yıl içindeki taahütlerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini inceler.
c)    İdare heyeti başkanı dışında vakfı temsil efdecek kişilere verilecek yetkiler ile vakıf namına imza edecek yetkililerin imza derecelerini tesbit eder.
d)    Lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalarda gerektiğinde sulh olmaya veya hakem tayinine karar verir.
e)    Vakıf konusuna dâhil menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, ipotek ve sair ayni ve şahsi hakları tesis ve fek eder.
f)    Bu resmi senet hükümlerine uygun olarak vakfın genel prensiplerini tesbit eder ve gerektiği takdirde yönetmelikler hazırlar.
g)    Vakfın amaç ve konusu ile ilgili sair bütün işlemleri yapar.


Madde 12- Vakıf idare Heyeti, vakıf işleri ve idaresi lüzum göstermedikçe toplanır. Ancak en az ayda bir Bunun dışında lüzum görülürse olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantıya başkan tarafından karar verilir ve gündem, toplantı gününden bir hafta önce taahhütlü mektuplarla üyelere bildirilir.

Madde 13 – İdare heyeti en az beş üye ile toplanır. Ve kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Oyların eşitliği halinde başkanın, onun yokluğunda da başkan vekilinin oy verdiği karar geçerlidir.

Madde 14- Ayşe Faruk Çelebi Vakfı idare heyeti üyelikleri görevlerini fahri olarak ifa ederler. Diğer idare heyeti üyelerine verilecek hakkı huzur ücretleri, idare heyetinin her yılın başında yapacağı toplantıda belirlenir.

İzmir dışında oturan üyelerin yolluk ve masrafları ayrıca ödenebilir.
Madde 15- İdare Heyetinin gerekli görevleri n takibi için en az (3) kişiden oluşacak komiteler kurulabilir. Bu komitelerin başkanlığını vakıf idare heyeti üyelerinden birisi deruhte eder. Diğer iki üye idare heyetince yapılacak işin uzmanları arasından seçilir.

Vakıf idare heyetince bu komitelerin her zaman için görevlerine son verebilir.

Komitelerin görev ve yetkileri ile komite üyelerine ödenecek ücret, idare heyetince tespit edilir.

Dördüncü Kısım

MALİ HÜKÜMLER   :

Madde 16 -  Faruk Çelebi adına Emlak Kredi Bankası Vakfın işleri ve idaresi yedi kişilik bir idare heyeti tarafından yürütülür. İdare heyeti aşağıdaki üyelerden meydana gelir.

Paraların ve gayrimenkulün mülkiyeti vakfın kuruluşu ile birlikte Vakfa intikal eder ve gelirleri vakfın gayesini tahakkuk ettirmek için kullanılır. Ancak tahsis edilen ada ve parsel numarası yukarıda belirtilen mesken nitelikli bağımsız bölümün intifası hayatları müddetince Faruk ve Ayşe Çelebi’ye aittir. Ayrıca Ayşe ve Faruk Çelebinin , hayatları boyunca bu gayrimenkul ayni ve şahsi haklarla takyit edilemiyeceği gibi, başkalarına da temlik edilemez.

Madde 17- İdare heyeti, Vakıf amacına uygun bütün teberruları kabul edilebilir. İdare Heyeti uygun görmediği teberruları reddetmeye yetkilidir.

Madde 18- Vakfın yıllık gelirlerinin, bütün giderleri ile 903 sayılı kanun gereğince tespit edilecek olan teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşülerek kalan miktardan  %10’u yedek akçe olarak ayrılır. Vakıf gelirleri, idare masraflarını eğitim ve kültür fonu için girişilmiş taahhütleri karşılayamayacak durumda olursa idare heyeti kararları ile bu taahhütleri ve idare masraflarını karşılamak üzere yedek akçeden sarfiyat yapabilir.

Madde 19- Vakfa teberru edilen nakit paralar ile yedek akçe ve yıl içinde kullanılmayan yardım fonlarından artan miktarların plasmanı vakfa en yüksek geliri sağlayacak aşağıdaki belirtilen şekillerden biri ile yapılır.

a)    Bu fonlar kati plasmanları yapılıncaya kadar vadeli veya vadesiz mevduat hesapları ve derhal paraya çevrilebilecek devlet veya kamu tüzel kişilerinin çıkartacağı tahvil veya hisse sentlerine yatırabilir.
b)    Vakfa yüksek irat sağlayabilecek gayrimenkul satın alma gibi yollar idare heyeti kararı ile değerlendirilir.


Madde 20- Vakfedilen veya teberru edilen veya satın alınan kıymetlerin rantabilitesi veya iktisadi değerleri devamlı olarak düşerse teftiş makamının veya idare heyetinin teklifi ve bu ikisinin mutabakatı sonucunda yetkili asliye mahkemesi tarafından verilebilecek kararla satılabilir.

Bu satış bedelleri ve vakfın menkul kıymetlerinin paraya çevrilmesi dolayısı ilen elde edilecek değerler, idare heyeti tarafından 19 uncu madde gereğince yeniden değerlendirilir.

VAKFIN TASFİYESİ  :

Madde 21- Vakfın amacının tahakkukunun imkansız hale gelmesi veya idare heyetince alınacak tedbirlere rağmen vakfa tahsis edilen malların vakıf amacını gerçekleştirmeye yeterli olmaması halinde İdare Heyeti tarafından gerekli görüldüğü takdirde resen, vakfın tasfiyesine gidilir.

Madde 22- İdare Heyeti tarafından karar verilen tasfiye hallerinde mahkemeden tayin edilen 3 kişilik bir tasfiye heyeti tarafından tasfiye işlemleri yürütülür. Bu heyete mahkemece tayin edilecek bir ücret ödenir.

Madde 23- Tasfiye esnasında vakfın bütün mameleki paraya çevrilir. Tasfiyeden elde edilen hasıladan önce tasfiye masrafları çıkarılır. Bakiyeden Vakfın bu resmi senet hükümlerine göre giriştiği yardım taahhütleri karşılıkları ayrılır.  
Artan aynı maksat ve gayeyi tahakkuk ettirmek için kurulmuş başka bir eğitim ve kültür hizmetinde faaliyet gösteren kamu menfaatine yararlılığı Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bir derneğe veya vakfa tasfiye kurulunun kararı ve teftiş makamının tensibi ile devredilir.

Tasfiye neticesi mahkemeye , teftiş makamına ve vakıftan faydalanan bütün hakiki ve hükmi şahıslara bildirilir. Vakıfla ilgili bütün belgelerle tasfiye evrakları tevdi olunur.

Altıncı Kısım

SON HÜKÜMLER  :

Madde 24 – Bu vakıf resmi senedinin tescilini müteakip yürürlüğe girer.